Elevprogrammen

” Den svenska skolan har ett brett uppdrag. Vi ska bidra till kompetenta, kunniga och kreativa personer som fungerar väl i samhälle och arbetsliv och som vill fortsätta lära livet ut. Men hur främjas och fångas individers utveckling mot dessa mål? Senare forskning kring förmågor och färdigheter (skills) har visat vilka faktorer hos individer som är förknippade med framgång i fråga om studier, arbetsmarknad, hälsa etc. Forskningen här skiljer mellan s.k. kognitiva och icke-kognitiva förmågor där de senare utgörs av socio-emotionella faktorer, attityder, självbild, motivation, självdisciplin och samarbetsförmåga.” Ur Skolverkets aktuella analyser 2013

Alla Elevprogram inom Motivationslyftet bottnar i samma metod, koncept och upplägg. Programmen är utformade på så sätt att det ska kunna användas av alla elever på skolan, där övningar och aktiviteter kan anpassas till den aktuella elevgrupp som pedagogen har framför sig.

Genom arbetet med Motivationslyftet kommer eleverna att få verktyg för hur de kan tänka och agera i olika situationer i syfte att fortsätta jobba mot de mål de vill nå. Men också för att må bra i sig själva och i samarbetet med andra i sin omgivning. Motivationslyftets elevprogram sträcker sig över tre år och bygger på skolans styrdokument. Idag finns program för:

 

Mellanstadieprogrammet

Motivationslyftet har med stöd från Allmänna Arvsfonden påbörjat arbetet med att utveckla ett helt nytt program – Mellanstadieprogrammet. Projektet med materialutvecklingen kommer pågå från ht 2018 fram till ht 2021. Under projektets gång kommer material tas fram och testas i 10 mellanstadieskolor – från åk 4 till åk 6. Materialet kommer tas fram i nära samarbete med pedagoger och elever på testskolorna.

Kontakta oss gärna för frågor kring projektet eller processen med materialutvecklingen.
Läs om projektet på Allmänna Arvsfondens hemsida.

 

Högstadieprogrammet

Det finns många utmaningar i livet. Vissa upplever vi som positiva medan andra känns svåra och nästan omöjliga. I många situationer i skolarbetet drivs eleverna framåt genom yttre motivation. I ML kommer de få sin belöning i form av att de förstår mer om hur deras hjärna fungerar när de t ex ska lära sig nya saker och hur de kan hitta sina egna drivkrafter för att utvecklas och växa.

I högstadieprogrammet får varje elev en arbetsbok och pedagogerna en lärarhandledning. Lärarhandledningen och elevboken är kopplade till varandra och här nedan finns två exempel på övningar. Du kan välja att se hur de utvalda övningarna ser ut både i elevboken men också lärarhandledningen. Övningarna som valts ut heter “Värderingsbyrån” och “Skattkistan”.

ELEVBOK – HÖGSTADIET

LÄRARHANDLEDNING – HÖGSTADIET

 

Gymnasieprogrammet

Likt övriga program syftar materialet för gymnasiet att öka elevernas motivation, inlärning och självledarskap samt förmåga till reflektion kring sig själv och sin omgivning. Motivationslyftet för gymnasiet passar de nationella program som vill arbeta med motivation och värderingar på ett holistiskt och strukturerat sätt under hela skolåret.

I gymnasieprogrammet får varje elev en digital arbetsbok och pedagogerna en digital lärarhandledning. Lärarhandledningen och elevboken är kopplade till varandra och här nedan finns två exempel på övningar. Du kan välja att se hur de utvalda övningarna ser ut både i elevboken men också lärarhandledningen. Övningarna som valts ut heter “Mitt livspussel” och “Ta beslut”.

ELEVBOK – GYMNASIET

LÄRARHANDLEDNING – GYMNASIET