Motivationslyftet – en metod i fem steg

Motivationslyftet (ML) är en metod och ett material som ger skolor möjlighet att på ett strukturerat sätt arbeta med värdegrundsarbete och motivationsträning för elever.

Metoden bygger på helhetstänk, kontinuitet och inkludering, vilket innebär att all personal, alla elever samt föräldrar inkluderas i arbetet för att säkerställa hållbarhet och långsiktighet. Programmet ska hjälpa och underlätta arbetet för alla personal och förtydliga skolans holistiska uppdrag och proaktiva arbete – ett verktyg för mentorer. Metoden integrerar teoretiska kunskaper och reflektionsövningar samt syftar till att kunskaperna genom praktisk estetiska lärprocesser får en djupare förankring. Materialet är framtaget och testat för och av elever i grundskolor, resursskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och introduktionsprogram.

ML baseras på vetenskaplig forskning och väldokumenterade internationella forskningsresultat från våra liknande verksamheter internationellt som du kan läsa mer om här. Metoden har sin utgångspunkt i en femuddig stjärna där varje stjärnspets symboliserar en arbetsmodul. Varje stjärnspets/modul arbetas med under en termin förutom den sista som täcker hela sista läsåret.

Modul 1: ”Värderingar och målbilder”

I denna modul arbetar vi med förståelsen för varför vår hjärna behöver konkreta målbilder och drömmar på kort och lång sikt och vilken betydelse våra undermedvetna värderingar har för majoriteten av våra beslut och beteenden.

Modul 2: ”Motivation och drivkraft”

Detta avsnitt handlar om våra emotionella drivkrafter och hur vi kan påverka vår motivation för att driva våra tankar till handlingar. Likt ett nyårslöfte kan engagemanget för en målbild kännas starkt i ett ögonblick och tappar sin kraft redan kort därefter. Hur håller man sin motivation levande på lång sikt? Hur kan jag driva mig själv för att komma i mål?

Modul 3: ”Vilja och beslut”

Den mänskliga viljan kan försätta berg. Men hur vet man vad man verkligen vill när många faktorer som stress och grupptryck påverkar våra beslutssituationer dagligen? I detta avsnitt ligger fokus på att utforska och styra över sin personliga viljestyrka. Kognitiva träningsmoment varvas med kunskapsdelar om den mänskliga viljan. Fokus ligger på att lära sig att hantera konkreta beslutssituationer under grupptryck, beslutsångest, ambivalens. etc.

Modul 4: ”Hälsa och inlärning”

Ett stort mål kan vara inspirerande men också förlamande om det är just stort eller långt borta. Då är det nyttigt att kunna bryta ner huvudmål i delmål, skapa stödfunktioner i processen, lära sig planera utifrån ett helhetsperspektiv, träna på att hantera motgångar och slutligen hålla motivationen levande. Detta är arbetsområden i modul 4.

002
Modul 5: ”Kommunikation och hållbar utveckling”

Om modul 1-4 boostar självkänsla och personliga drivkrafter så anser vi att det är lika viktigt att tidigt förstå sin egen roll i samhället och sitt ansvar i samspel med andra. Därför fokuserar modul 5 på att titta över den personliga horisonten. I detta avsnitt tränas viktiga förmågor så som empati, effektiv kommunikation och konflikthantering. Syftet är att förstå att vi alla är viktiga delar i samhället där vi har ett ansvar för varandra, behöver bidra samt kunna se våra personliga behov och önskemål i ett större perspektiv.